WEDSTRIJDREGLEMENT

T.T. secretariaat :

Tonny van Vlaenderen

Regentenstraat 35

4541 EZ  SLUISKIL

Tel.: 06 38 638 144

E-mail : tonnyvanvlaenderen@gmail.comBetaalgegevens : 

Bij voorkeur door het bedrag over te maken aan :

Vogelvereniging "De Sluiskilse Vogelvrienden"

per Rabobank-IBAN : NL35RABO 036.23.59.318 te SLUISKIL

onder vermelding van "Inschrijfgeld T.T. 2018" en de naam van de inzender.Tentoonstellingszaal :

Zalen en congrescentrum

't Meulengat

St. Elisabethlaan 49

4541 GS  SLUISKIL

Tel. : 0115 - 472086Inbrengen vogels :

Woensdag 31 oktober 2018  tussen 19.00 - 21.00 uur.Openingstijden : 

Vrijdag 2 november van 20.00 - 22.00 uur.

Zaterdag 3  november van 10.00 - 18.00 uur.

Zondag  4 november  van 10.00 - 17.00 uur.


Tevens zondag  4 november grote VOGELBEURS

van 10.00 - 12.30 uur.   Vogelstand aanwezig !Huldiging Jeugdkampioenen :

Zondag 4 november 17.00 uurAfhalen vogels :

Zondag 4 november na huldiging van de kampioenen.

WEDSTRIJD-REGLEMENT                                                                                                                               


Artikel 1   : INSCHRIJVING

Inschrijving volgens bijlage “informatie over de tentoonstellingsseizoenen 2015-2019”

Hoofdgroepen 1 en 2 worden niet gevraagd.

Het T.T.-bestuur acht zich niet verantwoordelijk voor onduidelijk of onjuist

ingevulde hoofdgroepen en klassenummers op het inschrijfformulier of e-mail !!

Een foutief ingezonden vogel komt niet in aanmerking voor een prijs.

Grondvogels worden alleen toegelaten met de vereiste inentingspapieren, die gedurende

de T.T.  in bewaring blijven bij het T.T.- bestuur.

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 19 Oktober 2018 in het bezit te zijn van de

T.T.-secretaris, ook uw inschrijfgeld dient dan te zijn voldaan.

Inschrijven per e-mail is mogelijk, alleen via één van de wedstrijdformulieren op de website

Let Op : uw inschrijving is pas definitief als u een bericht heeft ontvangen van de secretaris dat uw inschrijving is verwerkt.                                      www.desluiskilsevogelvrienden.nl   

Nagekomen inzendingen worden niet geaccepteerd.


Artikel 2  : INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld per vogel bedraagt € 1,20.  Stammen en stellen  € 1,20 extra. De stammen en stellen spelen ook als enkeling mee. Derby € 1,20 extra. (alleen voor leden sluiskil ) Verplichte katalogus  € 2,-.

Betalingen dienen bij voorkeur te geschieden  door het verschuldigde bedrag over te maken

aan : Vogelvereniging "De Sluiskilse Vogelvrienden" te Sluiskil, Rabo-bank nr. NL35RABO 036.23.59.318 Gelieve bij de betaling te noemen inschrijfgeld TT- 2018. 


Artikel 3  : JEUGDLEDEN

Jeugdlid is men tot en met het kwartaal waarin men 18 jaar wordt. Jeugdleden dienen duidelijk hun geboortedatum en het woord "JEUGD" op het inschrijfformulier te vermelden.

Jeugdleden spelen normaal mee over de gehele wedstrijd.


Artikel 4  : KOOIEN

Vogels inzenden in de door de N.B.v.V. voorgeschreven kooien “informatie over de tentoonstellingsseizoenen 2015-2019” Alle inzenders brengen hun vogels in eigen kooien.

( Belgische kooien en ringen zijn toegestaan )

Voor grote parkieten, grote tropen, duiven en kwartels zijn opklapkooien beschikbaar.

Maakt U gebruik van eigen grote tropen kooien, dan dient U het aantal op het inschrijfformulier te vermelden. Wilt U gebruik maken van opklapkooien van de vereniging, dan dient U ook het aantal op het inschrijfformulier te vermelden.  ( Gratis )

Kooien inleveren met volle zaadbakken aan de rechterzijde en wit fonteintje aan de linker zijde. ( voeding voor tenminste 24 uur, ook voor de opklapkooien.)

De kooien moeten voorzien zijn van een laag wit schelpenzand. Alléén voor insekten en vruchten-eters zijn korrels toegestaan. Desgewenst mag het voer bestemd voor grasparkieten en agaporniden op de bodem worden gedeponeerd. Bijzonder voer onder vermelding van het kooinummer aan de T.T.-organisatie overhandigen. Het kooinummer dient u in het midden van de kooi te bevestigen

Vogels en kooien zijn van bondswege tegen brand en diefstal na inbraak verzekerd, indien de waarde op het inschrijfformulier is vermeld, en het totaal van het verzekerde bedrag is opgeteld en ondertekend.


Artikel 5  : VERANTWOORDELIJKHEID

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor zieke of dode vogels tijdens de T.T., het bestuur is bevoegd om zieke of gebrekkige vogels uit de T.T. zaal te verwijderen. Indien mogelijk in overleg met de inzender.

Vogels met meer dan één vaste voetring, of knijpring worden niet gekeurd, of alsnog gediskwalificeerd.

Ringen dienen schoon te zijn, het inzenden van vogels met beschadigde of onleesbare ringen, is voor eigen risico en er kan diskwalificatie volgen. Alle ringen worden na de keuring scherp gecontroleerd.Artikel 6  : KEURING                                                                                         

De vogels worden gekeurd door erkende keurmeesters van de N.B.v.V. op 1 November bij daglicht.

Toegang alleen voor genodigden. Voor de officiële opening worden geen uitslagen bekend gemaakt.


Artikel 7  : PRIJZENSCHEMA                                                                                 


Het Bondskruis is alleen voor de Bondsleden van de afdeling Sluiskil, dit jaar voor de groep "kanaries” (alleen met NBvV ringen) Min. 91 punten anders wordt het bondskruis verspeeld onder de Bondsleden van de afd. Sluiskil over de gehele wedstrijd. Kampioen EK Derby alleen voor bonds- en  bijleden van Sluiskil, alle vogelringen die eindigen op 1  (b.v. 1, 11, 21, 31, 41 enz. )

Trofee ’t Meulengat wordt gespeeld dit jaar over alle EK vogels in de groep  “overige vogels”


In elke groep wordt één kampioen aangewezen, zowel voor de jeugd als de senioren.  Wanneer een Jeugdlid groepskampioen wordt, vervalt in diezelfde groep, de groepskampioen voor senioren.

Kampioen EK, OEK of OK moet min. 91 pnt.    Kamp. Jeugd EK min. 89 pnt.  Jeugd OEK/OK 90 pnt.

Kampioen OEK+OK verdeeld in 3 groepen : 1 Kanaries /  2 Grote en Kleine Parkieten /  3 Tropen, Europese  vogels, en Kwartels Duiven

Kampioen Stam EK moeten minimaal 364 punten behalen inclusief eenheidspunten.

Bij meer dan 5 stammen volgt een 1e prijs. Per groepsoort (hfd.groep) één Stamkampioen.

Kampioen Stellen verdeeld in drie groepen 1 kanaries / 2 parkieten / 3 tropen, europees etc.

Kampioenen moeten minimaal 183 pnt behalen ( incl. eenheidspunten )

Indien er in een groep meer dan 10 stellen zijn ingeschreven volgt een 1e prijs.

Alle kampioenen en 1e prijzen worden beloond in contanten. Klassement van verdienste over 5 vogels EK, voor iedere inzender met 5 vogels EK.  Bondsprijzen, volgens richtlijnen N.B.v.V.

Kampioenschap PSC : Alléén voor de leden van de PSC

Het parkietenkruis zal dit jaar worden verspeeld onder de groep “Agaporniden”


Artikel 8  : VERKOOP VOGELS

De tentoongestelde vogels mogen ter verkoop worden aangeboden.

De verkochte vogels mogen niet voor  het sluiten van de tentoonstelling uit de zaal worden verwijderd.


Artikel 9 :

In verband met de wet op privacy, wordt alleen het kweeknummer, naam en plaats vermeld

in de inzenderslijst.


Artikel 9  : VOORWAARDEN

Bij deelname aan de T.T. verklaart men zich akkoord met dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. – bestuur. Het bestuur acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, gemaakt door keurmeesters. Bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend voor Zondag 4  Nov. 2018  uiterlijk 15.00 uur.

p.s. indien u zeker wilt zijn dat uw inschrijving per post is ontvangen  neem dan contact op met de secretaris via tel : 06 - 38638144 of email : tonnyvanvlaenderen@gmail.com


Veel succes !